Πρωτοβουλία του Δικτύου Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Φορέων της Λεωφόρου Συγγρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι φορείς που συμμετέχουμε στο Δίκτυο των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Φορέων της Λ. Συγγρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε ένα πρόγραμμα δράσεων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καθώς επιταχύνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής κανείς δεν μπορεί να μένει αδιάφορος.

Ιδιαίτερα η χώρα μας με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον οφείλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια αποτροπής των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.
Επιδίωξή μας είναι η ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών και η συντονισμένη δραστηριοποίηση των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο Συγγρού για την προώθηση λύσεων αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Ελπίζουμε έτσι ότι θα συμβάλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στην ευρύτερη προσπάθεια να ανταποκριθεί η Ελλάδα στην Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και στους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ξεκινώντας με τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (16-23/11/2019) επιδιώκουμε να αναπτύξουμε δράσεις στους παρακάτω τομείς:

  1. Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών που θα κορυφώνονται στις 5 Ιουνίου κάθε χρονιάς. Η συγκεκριμένη ημέρα έχει οριστεί ως παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
  2. Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  3. Διοργάνωση συμποσίων, ημερίδων και διεθνών συναντήσεων για την εξειδίκευση πολιτικών και μέτρων σχετικά με την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
  4. Συμβολή στην κατάρτιση και εφαρμογή από τους Δήμους της περιοχής Τοπικής Ατζέντας 21 (ΤΑ 21).
  5. Συνεργασία στο πεδίο της έρευνας και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας.
  6. Ανάπτυξη του εθελοντισμού.
  7. Αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών και δημιουργία θερινού σχολείου για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  8. Προώθηση δράσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πράσινα κτίρια και τη βιώσιμη κινητικότητα.
  9. Ανταλλαγή εμπειρίας, σύγκλιση και συντονισμό με ανάλογες δράσεις στην ευρύτερη περιφέρεια πρωτευούσης.

Ο πολιτισμός αποτελεί το βασικό συνεκτικό ιστό κάθε κοινωνίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και βιώνει τις αγωνίες τους. Οι τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα απαιτούν γνώση των προβλημάτων, ενεργοποίηση των πολιτών και κυρίως ευρύτατη συνεργασία. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα της πρωτοβουλίας για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δικτύου των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Φορέων της Λ. Συγγρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.